Πάτρα: Τι θα ισχύσει για τα τραπεζοκαθίσματα | Αναλυτικά ανά πλατεία και πεζόδρομο

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και θα τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός χρήσης πεζοδρομίων και πλατειών στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας.
Ο νέος κανονισμός έχει ως εξής:

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΣΤΟΩΝ )
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που εξασφαλίζει το μεσογειακό κλίμα, είναι ένα θετικό για την λειτουργία της πόλης στοιχείο.
Εξυπηρετεί το κοινό, αυξάνει τις δυνατότητες να αντιληφθεί κανείς τον χώρο, διευρύνει τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, δίνει ζωντάνια στη πόλη και πλουραλισμό στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει όμως η δραστηριότητα αυτή να υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης στερώντας τους ζωτικό χώρο, να υποβαθμίζει την εικόνα της με αυθαιρεσίες παρεμβάσεις και κατασκευές.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ισορροπία ανάμεσα στις δύο αντικρουόμενες διαστάσεις της ανάπτυξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας στο ιστορικό κέντρο της πόλης κατά βάση, αλλά και γενικότερα στον ενοποιημένο Δήμο Πατρέων και την επαναφορά του απολεσθέντος μέτρου που έχει τα τελευταία χρόνια καταστρατηγηθεί, καταρτίζεται ο κανονισμός που ακολουθεί προκειμένου από τώρα και στο εξής να χορηγηθούν από τον Δήμο άδειες ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στο ιστορικό κέντρο σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, σε εναρμόνιση με το Π.Δ. 499/1996 « Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Πατρών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού».Επισυνάπτεται πίνακας σχεδίου πόλης με τα όρια του ιστορικού κέντρου( βλ.σελ.33)
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
2.1. Την θέσπιση των προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία και χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου ( πλατειών – πεζοδρόμων – πεζοδρομίων – στοών κλπ. ) στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
2.2. Την θέσπιση των προδιαγραφών και κανόνων για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε τμήματα ή μέρη αυτών.
2.3. Την ασφάλεια προστασίας και την κίνηση πεζών, χωρίς εμπόδια σε όλη την επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων και την απρόσκοπτη χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες.
2.4. Την βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.
2.5. Την ενδυνάμωση της εμπορικής κίνησης με την οργανωμένη παρουσία των κοινόχρηστων χώρων.
3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Σκοπός της κανονιστικής πράξης είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου γενικών κανόνων που θα διέπει την παραχώρηση και χρήση των πάσης χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πατρέων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης .
Το καθοριζόμενο πλαίσιο αποσκοπεί :
3.1. Στην διασφάλιση άνετων και ασφαλών συνθηκών κίνησης των πεζών, οι οποίες θα συνάδουν με το πνεύμα ποιοτικών προτύπων αστικής ανάπτυξης και στην ρύθμιση των χρήσεων κοινοχρήστων χώρων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη διευκόλυνση κίνησης πεζών και οχημάτων.
3.2. Στην ουσιαστική προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αποτροπή κάθε κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων πολιτών, με την διευκόλυνση κίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.
3.3. Στην ευχερή προσπέλαση και τροφοδοσία των εμπορικών καταστημάτων, στην εξυπηρέτηση των λοιπών δραστηριοτήτων και στην πρόληψη κινδύνων που δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων κάθε είδους σε κοινόχρηστους χώρους.
3.4. Στη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των πλατειών, των πεζοδρόμων, των πεζοδρομίων, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και στην ισορροπημένη οικονομική εκμετάλλευση τους από τον Δήμο.
3.5. Στη προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, στην τουριστική ανάπτυξη, την αισθητική προστασία και βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων.
3.6. Στην ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου και των κοινοχρήστων χώρων αυτού, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των φιλοξενουμένων της πόλης μας.
3.7. Στην προστασία των δομικών στοιχείων της φύτευσης και του εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων.
Οι όροι, οι υποχρεώσεις και η εφαρμογή αυτών θα συμβάλουν στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.
4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
4.1. Ο παρών κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει εκτελεστό χαρακτήρα, ισχύ νόμου και εκδίδεται βάση σχετικών διατάξεων:
4.1.1. του από 25-04-1996 Προεδρικού Διατάγματος (499/Δ/16-5-96) «περί ιστορικού κέντρου της πόλης των Πατρών».
4.1.2. του Ν. 3852/10 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης’
4.1.3. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 11Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4.1.4. του Αστικού Κώδικα – Διαχείριση και αξιοποίηση των κοινοχρήστων χώρων κατά τρόπο που να μην αναιρείται η κοινή χρήση και να προάγεται η κοινή ωφέλεια.
4.1.5. του B.Δ. 24-9/1958 ‘περί κωδικοποίησης ως ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων’.
4.1.6. του Ν. 1080/80- ΦΕΚ 246/Α/1980 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων περί προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας και άλλων συναφών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 3 ‘τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπόν κοινοχρήστων χώρων’ όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
4.1.7. του κτιριοδομικού κανονισμού ( αρ.3046/304/30-1/1989 , ΦΕΚ 59 Δ. )
4.1.8. του Ν. 4067/12 ( Νέος Οικοδομικός Κανονισμός )
4.1.9. των Ειδικών Ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους ( ΦΕΚ 2621/2009 )
4.1.10. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πατρέων
4.2. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι δυνατή, εφόσον για τον συγκεκριμένο χώρο :
4.2.1. δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από Πολεοδομικές ή άλλες ρυθμίσεις
4.2.2. δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία για ειδικούς λόγους δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
4.3. Για ειδικούς εξαιρετικούς λόγους και για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα κανονιστική, είναι δυνατόν κατόπιν σύνταξης σχετικής αρχιτεκτονικής μελέτης από την Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ να εκδοθεί μεμονωμένη κανονιστική πράξη που θα αφορά συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο. Στην περίπτωση αυτή η χωροθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων και ο επιτρεπόμενος εξοπλισμός εναρμονίζεται με την Αρχιτεκτονική διαμόρφωση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου.
5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
5.1. Κοινόχρηστος χώρος , νοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 1080/1980, όπως ισχύουν κάθε φορά, ήτοι ¨όλοι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόμια τους, οι πεζόδρομοι, τμήματα των δημοτικών οδών που έχουν κατασκευαστεί ως πεζόδρομοι, στοές και το υπέδαφος όλων αυτών, οι αποτμήσεις και το υπέδαφος αυτών, ο δαπέδιος χώρος μεταξύ θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, κήποι και χώροι πρασίνου, παιδικές χαρές, πάρκα και γενικά κάθε είδους δημοτικός ή δημόσιος χώρος που έχει αφεθεί προσωρινά ή μόνιμα σε κοινή χρήση, η κυριότητα των οποίων ανήκει στον Δήμο.
5.2. Τέλος είναι η χρηματική παροχή και καταβάλλεται στον Δήμο εις βάρος αυτών που χρησιμοποιούν, διαρκώς ή πρόσκαιρα, τις πλατείες, τους πεζόδρομους και εν γένει τους κοινόχρηστους χώρους. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΣτΕ 140/89 Διοι.Δικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
5.3. Άδειες χρήσης κοινοχρήστου χώρου είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που υπόκειται σε ανάκληση σύμφωνα με τις γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Η χορήγηση του κοινόχρηστου χώρου, ειδικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά προϋποθέτει τη νόμιμη λειτουργία αυτών.
5.4. Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης και αποσκοπεί όχι μόνο στην ποινική τιμωρία του αδικήματος, αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του Νόμου και του παρόντος κανονισμού.
5.5. Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του δημάρχου (ΣτΕ 766/87 Νο Β 1990σελ. 739). Αυθαίρετη, επίσης, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγήσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος του κοινόχρηστου χώρου κατά ,είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 13παρ. 15 εδάφιο α» ΒΔ 24/9-20/10/58, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980)
5.6. Δρόμος είναι η κοινόχρηστη έκταση που εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.
5.7. Πεζοδρόμιο θεωρείται το υπερυψωμένο, ή με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο, τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς.
5.8. Πεζόδρομος νοείται η οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από πεζούς, καθώς και για την είσοδο – έξοδο προς και από τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης των παρόδιων ιδιοκτησιών, ως και για το οχήματα εφοδιασμού ή τροφοδοσίας (σε συγκεκριμένες ώρες ) ή τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
5.9. Παρόδια στοά είναι ο προσπελάσιμος από το κοινό στεγασμένος ελεύθερος χώρος του οικοπέδου για την κίνηση των πεζών, που κατασκευάζεται σε επαφή με την οικοδομική γραμμή στην στάθμη του πεζοδρομίου και επιβάλλεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή από τους όρους δόμησης της περιοχής.
5.10. Εσωτερική στοά είναι ο στεγασμένος ελεύθερος χώρος που συνδέει κοινόχρηστους χώρους του οικισμού ή προκήπια μεταξύ τους ή κοινόχρηστους χώρους του οικισμού με ελεύθερους σε προσπέλαση ακάλυπτους χώρους οικοπέδου.
5.11. Εμπόδια θεωρούνται γενικότερα ο αστικός, οδικός και εμπορικός/επαγγελματικός εξοπλισμός ήτοι: δέντρα, στύλοι( φωτισμού, ηλεκτροδότησης, ηχητικής σήμανσης στους σηματοδότες κλπ.), καρτοτηλέφωνα, ταχυδρομικές θυρίδες, διαφημιστικές πινακίδες, στάσεις λεωφορείων κλπ.
5.12. Επαγγελματικός / Εμπορικός εξοπλισμός θεωρούνται τα κάθε μορφής λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία ( τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, σκίαστρα, προσθήκες, πάγκοι, εμπορεύματα, και μηχανήματα) που εξυπηρετούν την πελατεία και την λειτουργία των καταστημάτων.
5.13. Αστικός εξοπλισμός είναι ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου, όπως κάδοι απορριμμάτων, κολωνάκια, ζώνες πρασίνου, υδάτινα στοιχεία (πχ σιντριβάνια), κιγκλιδώματα, παγκάκια, πεζούλια, φωτιστικά.
5.14. οδικός εξοπλισμός είναι ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας, όπως φανοστάτες, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες κλπ.
5.15. Κατάστημα είναι ο αυτοτελής χώρος που λειτουργεί κάθε φύσεως εμπορική ή παροχής υπηρεσιών επιχείρηση και εν προκειμένω, μόνο στον ισόγειο χώρο.
5.16. Όχημα είναι το μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την μεταφορά προσώπων, ή πραγμάτων , ή για την ρυμούλκηση στις οδούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά προσώπων, ή πραγμάτων.
5.17. Στάθμευση είναι η ακινησία του οχήματος για οποιοδήποτε λόγο, ήτοι : α.) της ανάγκης να αποφύγει την σύγκρουση με άλλο όχημα που χρησιμοποιεί την οδό ή την σύγκρουση με εμπόδιο, β) της συμμόρφωσής του με μηχανισμούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης του οχήματος δεν υπερβαίνει τον απαιτούμενο χρόνο, γ) της επιβίβασης ή αποβίβασης πελατών και της φορτοεκφόρτωσης πραγμάτων.
5.18. Στάση είναι η ακινησία του οχήματος για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φορτοεκφόρτωση πραγμάτων.
6. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμόδιες είναι :
6.1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας-Τμήμα Εσόδων για την χορήγηση και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις της άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου καθώς και το Τμήμα ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων για τον έλεγχο εφαρμογής της παρούσας.
6.2. Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου Η/Μ για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4.3. (ειδικές περιπτώσεις χωροθετήσεων που δεν καλύπτονται από την παρούσα κανονιστική πράξη).
6.3. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση, ή τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.
6.4. Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ. ΑΣ.) και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας.
7. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Κατ΄ αρχήν πρέπει να γίνει γενικός αντιληπτό και σαφές ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση κατάληψη και χρήση κοινοχρήστων χώρων από κανένα (οργανισμό, σύλλογο, ιδιώτη και κλπ.) για οποιαδήποτε χρήση χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Δήμο.
7.1. Ο καθορισμός του εμβαδού και η οριοθέτηση του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου για την κατάληψη από την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, βασίζεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 499/96 όπου αναφέρεται ότι επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε περιορισμένα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων.
7.1.1. Ο υπολογισμός του εμβαδού σε γωνιακά καταστήματα ή καταστήματα με περισσότερες πλευρές προς τον κοινόχρηστο χώρο, γίνεται χωριστά για κάθε όψη και ο διατιθέμενος προς κατάληψη χώρος που αναλογεί στην κάθε αντίστοιχη όψη ξεχωριστά και όχι συγκεντρωτικά.
7.1.1.1. Ο παραχωρούμενος χώρος προς κατάληψη από τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσεται πάντα σε επαφή με την οικοδομική γραμμή (ΟΓ) του καταστήματος, ή στη περίπτωση που υπάρχει πρασιά, σε επαφή με τη ρυμοτομική γραμμή (ΡΓ) του καταστήματος.
7.1.1.2. Η επιφάνεια του παραχωρούμενου χώρου θα είναι ενιαία, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων που αναφέρονται εκτενέστερα παρακάτω στην κάθε περίπτωση.
7.1.1.3. Απαγορεύεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων σε δύο ζώνες ( δηλαδή μια ζώνη που θα εφάπτεται με το κατάστημα και μια άλλη ζώνη απέναντι, αφήνοντας στην μέση διάδρομο για τους πεζούς).
7.1.1.4. Δεν επιτρέπεται η χρήση του αστικού εξοπλισμού προς όφελος των καταστηματαρχών και δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση, που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος.
7.1.1.5. Ιδιαίτερα σε χώρους στάσης, που υπάρχουν πεζούλια, καθιστικά, παγκάκια κλπ. , η απόσταση μπροστά από το καθιστικό πρέπει να είναι 2,20μ ( 0,70μ χώρος για τα πόδια του καθήμενου συν 1,50 μ για την ζώνη ελεύθερης διάβασης πεζού).
7.1.1.6. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζεται η ανάδειξη και προβολή των μνημείων του Δήμου.
7.1.2. Πεζοδρόμια
7.1.2.1. Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην άκρη του πεζοδρομίου στην πλευρά προς τον δρόμο (δηλαδή κατά μήκος του κρασπέδου).
7.1.2.2. Στα πεζοδρόμια τα όρια του παραχωρούμενου χώρου θα απέχουν 1,50μ από οποιοδήποτε εμπόδιο, ή στοιχείο αστικού ή οδικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να δημιουργείται η ζώνη ελεύθερης διάβασης πεζού ή για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), πλάτους 1.50μ (και ελεύθερου ύψους 2,20μ), όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.
7.1.2.3. Στα υφιστάμενα πεζοδρόμια με μικρότερο πλάτος του 1,50μ η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εμποδίου.
7.1.2.4. Οι προεξοχές στις γωνίες των κτιρίων δεν προσμετρούνται στο πλάτος του πεζοδρομίου επειδή κατασκευάστηκαν με σκοπό την διευκόλυνση των πεζών, που διασχίζουν το δρόμο και την αποτροπή στάσης- στάθμευσης οχημάτων στις γωνίες. (βλ. παράρτημα αντίστοιχο σκαρίφημα 1, σελ. 32)
7.1.2.5. Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισμός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, ποδηλατόδρομος κλπ, το πλάτος του πεζοδρομίου υπολογίζεται ως η απόσταση μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής ΡΓ ( ή της οικοδομικής γραμμής ΟΓ αν αυτή συμπίπτει με την ρυμοτομική ) του καταστήματος και της νοητής γραμμής των ανωτέρω.
7.1.3. Πεζόδρομοι
7.1.3.1. Σε πεζόδρομους πλάτους έως 4,50 μ. δεν χορηγούνται χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Για τα ήδη λειτουργούντα καταστήματα δύναται για δύο έτη να παραχωρείται ότι παρεχωρείτο και σε μικρότερα πλάτη πεζοδρόμων.
7.1.3.2. Στους πεζοδρόμους πλάτους των 4,50 μ. και άνω, ο συνολικά παραχωρούμενος χώρος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του πλάτους τους, έτσι ώστε το υπόλοιπο 50% τουλάχιστον, να είναι ελεύθερο για την απρόσκοπτη και συνεχή διέλευση των πεζών και να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ελεύθερο πλάτος διέλευσης για οχήματα τροφοδοσίας και έκτακτης ανάγκης 3,50 μέτρα.
7.1.3.3. Στα καταστήματα που υπάρχουν στους πεζοδρόμους, η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σημείου του πεζοδρόμου, δηλαδή η εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, η ομαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεπομένων οχημάτων, ο αστικός εξοπλισμός, η γενική αίσθηση του χώρου.
7.1.3.4. Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά για κάθε κατάστημα από τις υπηρεσίες του Δήμου.
7.1.4. Πλατείες
7.1.4.1. Αν παρεμβάλλεται δρόμος μεταξύ της πλατείας και του πεζοδρομίου μπροστά από το κατάστημα στην πρόσοψη του, τότε του παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος απέναντι, στη πλατεία, που θα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις αυτού του κανονισμού.
7.1.4.2. Απαγορεύεται η χορήγηση αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε κατάστημα που δεν έχει πρόσοψη σε πλατεία πέραν των Δημοπρατούμενων από την Υπηρεσία τμημάτων που είναι Πλατεία Γεωργίου Α΄, Πλ. Εθνικής Αντίστασης, Πλ. Συμμάχων, Πλ. Υψηλών Αλωνίων, Πλ. Ομονοίας, Πλ. Καποδιστρίου. Η χρήση θα διατίθεται στους επιχειρούντες στα περί αυτήν καταστήματα, εφόσον αυτά προβάλλονται στην πλατεία, ως πλατεία νοούμενης της επιφάνειας που λόγω θέσεως και τρόπου κατασκευής της είναι προορισμένη για κυκλοφορία και παραμονή του κοινού για ανάπαυλα – αναψυχής.
7.1.5. Στοές
7.1.5.1. Στις λειτουργικές στοές απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εξοπλισμού εντός των στοών και μεταξύ των υποστυλωμάτων, οι οποίες πρέπει να παραμένουν ελεύθερες για την κίνηση των πεζών, εκτός από τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου όπου υπάρχει ειδική αναφορά παρακάτω.
7.1.5.2. Σε αδιέξοδες στοές επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις προβολές των καταστημάτων.
7.1.6. Παρακείμενες / Όμορες ιδιοκτησίες
7.1.6.1. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων γίνεται πάντα εντός της προβολής των ορίων του καταστήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος κανονισμού.
7.1.6.2. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από την είσοδο πολυκατοικίας ή μονοκατοικίας.
7.2. Καθορισμός Ειδικών Περιπτώσεων Κοινοχρήστων Χώρων
7.2.1. Πεζοδρόμους ( βλέπε εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια πχ. Ρήγα Φεραίου )
7.2.2. Πλατείες ( βλέπε εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια, πχ Υψηλά Αλώνια )
8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
8.1. Επειδή, ο ισχύον Κανονισμός για τον εξοπλισμό συμπληρώνει εικοσαετία και δεν προβλέπει μια σειρά λειτουργικά στοιχεία (αντιανεμικά, θερμαντικά σώματα) που είναι αιτήματα όλων των φορέων που συμμετείχαν στο διάλογο, θα προχωρήσουμε σύντομα σε σύσταση επιτροπής για το θέμα αυτό. Στον παραχωρούμενο χώρο η κατάληψη συνίσταται μόνο από τα εξής λειτουργικά στοιχεία επαγγελματικού εξοπλισμού:
8.1.1. Τραπεζοκαθίσματα
8.1.2. Πινακίδα (stand) με τον τιμοκατάλογο/μενού/προσφορές του καταστήματος.
8.1.3. Στοιχεία σκίασης και προστασίας από την βροχή που διακρίνονται αποκλειστικά σε ομπρέλες και τέντες επίτοιχες.
8.1.3.1. Η μέγιστη επιφάνεια που μπορούν να καλύπτουν οι ομπρέλες να είναι ίση με την επιφάνεια του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. Οι ομπρέλες θα πακτώνονται σε κινητό σύστημα στήριξης, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσης τους όταν αυτό απαιτείται, δεν θα πακτώνονται ή βιδώνονται στο έδαφος και θα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται οι είσοδοι των κτιρίων και η ανάπτυξη των δέντρων. Θα δύναται στο ρίχτυ αυτών να αναφέρουν την επωνυμία του καταστήματος.
8.1.3.2. Η τοποθέτηση τεντών, στην όψη του κτιρίου, θα είναι σε ύψος τουλάχιστον 3 μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στοιχεία. Οι τέντες αυτές θα μπορούν να υπερβαίνουν κατά 20% της επιφάνειας του συνόλου του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου (Απόφαση α.π. 52716/20-11-01 του ΥΠΕΧΩΔΕ ) και θα μπορούν να έχουν διαφημιστικά μηνύματα, μόνον στο ρίχτυ αυτών με την επωνυμία του καταστήματος.
8.2. Σχετικά με τον τύπο και την μορφή των τραπεζοκαθισμάτων η ομάδα συμφωνεί με την ήδη υπάρχουσα γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ και την 183/1997 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή εγκρίνει την τοποθέτηση καρεκλών τύπου σκηνοθέτη με σκελετό από ξύλο ή μέταλλο, χρώματος λευκού ή μαύρου ή των αποχρώσεων του ξύλου, με πανί χρώματος λευκού ή μπεζ ή άλλου χρώματος κατόπιν σχετικής εγκρίσεως. Τραπεζάκια στρόγγυλου ή τετράγωνου σχήματος, με διαστάσεις έως 1.00 x 1.00 ή διάμετρο 1.00 από ξύλο ή μέταλλο και ομπρέλες χρώματος άσπρου ή μπεζ, με δυνατότητα αναγραφής μόνο του λογότυπου του καταστήματος, στο ρίχτυ αυτών.
8.2.1. Οποιοδήποτε άλλος τύπος τραπεζοκαθισμάτων τελεί υπό την έγκριση πριν την χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & Η/Υ όπου θα υποβάλλεται σχετικό αίτημα συνοδευόμενο Από το σχέδιο με τον τύπο και το χρώμα των τραπεζοκαθισμάτων.
8.3. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών, που θα προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
8.4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ζαρντινιέρων και ειδικών διαχωριστικών πλαισίων από τους καταστηματάρχες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία περιχαρακωμένων περιοχών μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό.
8.5. Στους παραχωρούμενους χώρους απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή (όπως υποστυλώματα, δάπεδα υπερυψωμένα ή όχι, ξύλινες πέργκολες, φωτιστικοί στύλοι, κλπ., καθώς και τοποθέτηση υπαίθριων μπαρ, ψυγείων, ντουλαπιών, κλιματιστικών, ανεμοφρακτών κλπ), ή παρέμβαση / επέμβαση στην υποδομή τους, καθώς και η τοποθέτηση πακτωμένων στο έδαφος τραπεζιών, πάγκων σερβιρίσματος, καθισμάτων και άλλων αντικειμένων.
8.6. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση κάθε είδους εμπορευμάτων, εργαλείων ή άλλων αντικειμένων (τελάρα, κιβώτια, φιάλες, υγραερίου, σιδηροκατασκευές, κλπ) έξω από οποιοδήποτε κατάστημα και καταλαμβάνει αυθαίρετα κοινόχρηστο χώρο.
8.7. Η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την υπαίθρια λειτουργία των καταστημάτων αφορά αποκλειστικά και μόνο στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση άλλων αντικειμένων από εμπορικά καταστήματα ( όπως διακοσμητικά στοιχεία, σταντ, καλάθια κλπ.). Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται τα ανθοπωλεία και οπωροπωλεία έχοντας τη δυνατότητα τοποθέτησης εμπορευμάτων σε επιφάνειες πλάτους 0,40μ και 0,60μ αντίστοιχα, σε επαφή με τα καταστήματα και στην προβολή αυτών, αν και εφόσον εξασφαλίζουν το 1,50μ πεζοδρόμιο για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.
8.8. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπόν στοιχείων εξοπλισμού επί των κοινοχρήστων χώρων.
8.9. Απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πάσης φύσεως επί των πλατειών και των πεζοδρόμων όπως και σε κάθε κοινόχρηστο χώρο, πλην αυτού που έχει εγκατασταθεί κατά την κατασκευή αυτών.
8.10. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ούτε διαφημιστικών στοιχείων οποιασδήποτε μορφής και είδους σε κοινόχρηστους χώρους. Οι ηχητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός του καταστήματος ( Υγειονομική Διάταξη ΥΓ. Α5/3010/85) .
8.11. Οι καταστηματάρχες φέρουν οι ίδιοι την αποκλειστική ευθύνη για την αυθαίρετη κατάληψη χώρου από πελάτες των καταστημάτων τους, δηλαδή πέραν του χώρου που έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης με την σχετική άδεια του Δημάρχου, ως και για διαφορετική χρήση αυτών.
8.12. Απαγορεύεται η καταστροφή, φθορά, κλάδεμα η κοπή δέντρων, φυτών, λουλουδιών και γενικά πρασίνου που βρίσκεται σε πλατειές, νησίδες, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.
8.13. Οι καταστηματάρχες που χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων οφείλουν να τους διατηρούν καθαρούς.
8.14. Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση άδειας τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανθυγιεινές εστίες ούτε κάθε είδους δυσμενείς παράγοντες και κίνδυνοι από ατυχήματα τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.
8.15. Ύστερα από αίτηση φορέων διοργανωτών και εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών μπορούν να παραχωρούνται με έκδοση σχετικής άδειας, για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με υποχρέωση των φορέων διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία τους από κάθε είδους ρύπανση και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών. Ο έλεγχος της τήρησης των ορίων της σχετικής άδειας θα είναι αρμοδιότητα του τμήματος ελέγχου κοινοχρήστων χώρων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.
8.16. Οι καταστηματάρχες υποχρεούνται άμεσα και αζημίως να αποσύρουν με δικιά τους φροντίδα τα τραπεζοκαθίσματα και να παραχωρούν στον Δήμο τους κοινόχρηστους χώρους ( πλατείες, πεζόδρομους ), για την διοργάνωση εκδηλώσεων που γίνονται υπό την αιγίδα του Δήμου. Σε αυτή την περίπτωση ειδοποιούνται αρμοδίως από τον Δήμο 20 ημέρες πριν την τέλεση της εκδήλωσης.
8.17. Τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων όπου επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης, καθορίζονται με την παρούσα κανονιστική απόφαση και ορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) παραχωρούμενου χώρου ετήσιο τέλος με την αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών, ανεξάρτητα με την διάρκεια χρήσης αυτού και ανάλογα με την περιοχή της πόλης που αυτοί ευρίσκονται.
8.18. Το δικαίωμα χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους παρόδιους καταστηματάρχες ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται σαφώς ο σκοπός της προσδιοριζόμενης χρήσης.
8.19. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του σύμφωνα με την ισχύουσα Υγειονομική νομοθεσία. Προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, είναι η ύπαρξη νόμιμης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του από την Δ/νση Τοπικής Οικονομίας με υποχρεωτική την πρόβλεψη δυνατότητας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε εξωτερικό χώρο. Τονίζεται αυστηρά ότι σε καμία περίπτωση η ανωτέρω δυνατότητα δεν αποτελεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και με την οποία ο καταστηματάρχης θα πρέπει να εφοδιαστεί πριν την κατάληψη, διαφορετικά θα υποστεί τις προβλεπόμενες εκ του νόμου συνέπειες.
8.20. Στην άδεια αναγράφεται ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ανάλογου τέλους και αυτή έχει ισχύ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκε.
8.21. Προϋπόθεση της χορήγησης ‘άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου από τους Δήμους είναι η σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 «η μη ύπαρξη σε βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία».
8.22. Οι επιτρεπόμενοι για χρήση χώροι χωρίζονται σε ζώνες ανάλογα με την κεντρικότητα και την εμπορικότητά τους.
9. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
9.1. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθορίζονται με την παρούσα κανονιστική, ενώ ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) καθορίζεται με αντίστοιχη περί τελών απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
9.2.Το τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα την περιοχή – ζώνη – της πόλης και καταβάλλεται μετρητοίς μέχρι 500€, πάνω από 500€ θα δίδεται προκαταβολή 30% και το υπολειπόμενο ποσό σε ισόποσες δόσεις μέχρι τέλος έτους στο οικείο Δημοτικό Ταμείο, προ της παράδοσης της άδειας χρήσης όπου θα αναγράφεται ο αριθμός γραμματίων είσπραξης. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή έστω και μιας εκ των δόσεων, συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση, ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του τέλους αναγράφεται στην άδεια.
9.3. Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσον και την τοποθέτηση σε αυτόν λειτουργικών στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού, έχουν ισχύ μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους, που εκδόθηκαν ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης τους. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας πρέπει να γίνεται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Μετά την λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει ανανέωση, απομακρύνονται πάραυτα τα τραπεζοκαθίσματα και ο επαγγελματικός εξοπλισμός από τον κοινόχρηστο χώρο.
9.4. Το τέλος καθορίζεται ετήσιο κατά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.
9.5. Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24/9-20/10/58, το τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος, έστω και αν γίνεται χρήση του χώρου για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους. Το γεγονός εξάλλου ότι ο Δήμος εισπράττει το τέλος για ολόκληρο το έτος, δε σημαίνει ότι και η άδεια που χορηγείται πρέπει να είναι ετήσιας διάρκειας.
9.6. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου προσκομίζοντας και τα εξής νόμιμα δικαιολογητικά:
Ø Αίτηση του ενδιαφερόμενου
Ø Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και ότι θα τον τηρεί αυστηρά.
Ø Άδεια λειτουργίας του καταστήματος
Ø Δηλώσεις δημοτικού φόρου που τυχόν δεν έχει υποβάλλει από την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος μέχρι την ημέρα της αίτησης.
Ø Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:50 του προτεινόμενου προς κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, στον οποίο θα απεικονίζονται κάθε είδους εμπόδια φυσικά η τεχνικά που περικλείονται στον χώρο αυτό και που θα συνεκτιμούνται για την τελική χορήγηση της άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου, όπως παγκάκια, φωτιστικά σώματα, πινακίδες σήμανσης, δένδρα κλπ. Στα σχέδια θα τοποθετούνται τα τραπεζοκαθίσματα υπό κλίμακα, διατηρώντας τους κανόνες της αναλογίας λειτουργίας του χώρου και θα είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από Μηχανικό .
Ø Δύο φωτογραφίες που θα περιλαμβάνουν τον προς κατάληψη αιτούμενο κοινόχρηστο χώρο, καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο του καταστήματος (εκατέρωθεν την πρόσοψη του καταστήματος – το πεζοδρόμιο – ή την πλατεία – τα δένδρα – τα φωτιστικά σώματα κλπ ) .
10.ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
10.1. Η έγκαιρη αίτηση έκδοσης και ανανέωσης των αναγκαίων αδειών ανά έτος αποτελούν ευθύνη του ιδιοκτήτη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10.2. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Δήμο τηρούνται στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιδεικνύονται κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα του.
10.3. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 Τεύχος Α’) που τροποποίησε το άρθρο 3 του Νόμου 1080/1980 αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη εκτός από το αναλογούν τέλος με απόφαση δημάρχου, ισόποσο πρόστιμο ενώ σε περίπτωση όπου δεν έχει επιτραπεί η άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά του τετραγωνικού μέτρου ποσού που έχει καθοριστεί για χώρους που έχουν παραχωρηθεί για παρόμοια χρήση. Για αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ’ υποτροπήν τα πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι δύο φορές, την τρίτη φορά ο δήμος προβαίνει με συνεργείο και αφαιρεί κάθε είδους αντικείμενο δυνάμενος να ζητήσει την συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική λίστα που υπογράφεται από τον επικεφαλή του συνεργείου και επιστρέφονται αν και εφόσον καταβληθεί το αντίστοιχο πρόστιμο το οποίο έχει καθοριστεί με απόφαση δημοτικού συμβουλίου στο οποίο συνυπολογίζονται και τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης. Σε περίπτωση που το πρόστιμο δεν έχει εξοφληθεί σε διάστημα τριών μηνών από την ημέρα της αφαιρέσεως , τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από τον δήμο κατά το άρθρο 199 του Ν. 3463/2006.
10.4. Σε περίπτωση διαπίστωσης ρύπανσης των χώρων που αφορά ο παρών κανονισμός στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, ποινές, (αρθ. 26 παρ. 9 Ν 1828/3.1.89) (Ν. 1650/86 αρθ. 30) και τις διατάξεις περί καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων του ισχύοντα κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
10.5. Για κάθε προξενούμενη στους πεζοδρόμους – πλατείες και στα διάφορα στοιχεία τους, φθορά θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικό πρωτόκολλο εκτίμησης της ζημιάς, το δε ποσό αυτού θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου.
10.6. Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και με τις υποδείξεις των οργάνων των Υπηρεσιών του Δήμου και της Αστυνομικής Αρχής.
10.7. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τα ελεγκτικά όργανα του Δήμου ή την Αστυνομική Αρχή.
Η αστυνομική αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του δημάρχου, υποχρεούνται να απαγορεύουν την άνευ άδειας χρήση των κοινοχρήστων χώρων. Η απομάκρυνση των αντικειμένων που τοποθετήθηκαν αυθαίρετα ενεργείται από τους υπόχρεους γι’ αυτό, κατόπιν εντολής προς αυτούς της αστυνομικής αρχής και σε περίπτωση άρνησης αυτών, από όργανα του δήμου με την συνδρομή της αστυνομικής αρχής.
10.8. Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγούμενης άδειας καθώς και η αλλαγή της χρήσης αυτής τιμωρείται με ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας.
Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του ΚΟΚ και των σχετικών Νόμων και διατάξεων.

 

11. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ισχύς του κανονισμού
11.1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την επόμενη της έγκρισης του από τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της δημοσίευσης αυτού όπως ο νόμος ορίζει
11.2. Οι διατάξεις του κανονισμού ισχύουν εφόσον δεν θίγουν τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (λ.χ. υγειονομικού ενδιαφέροντος, περί δημοσίων έργων και χώρων, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του Κτιριοδομικού Κανονισμού, των αρμοδιοτήτων αστυνόμευσης κλπ.)
11.3. Η παρούσα απόφαση θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα εκάστοτε εκδιδόμενα διατάγματα χρήσεων γης.
11.4. Κάθε άλλη απόφαση το περιεχόμενο της οποίας ολόκληρο ή τμήμα δεν ενσωματώνεται και αφορά στην λειτουργία των αναφερόμενων πεζόδρομων, πλατειών, πεζοδρομίων κλπ. παύει να ισχύει με την έγκριση του παρόντος κανονισμού.
11.5. Ο ανωτέρω κανονισμός θα δημοσιευτεί μια φορά σε μία τοπική εφημερίδα.
11.6. Για την τήρηση του παρόντα κανονισμού υπεύθυνη είναι η ΕΛ.ΑΣ., οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, οι επαγγελματίες και οι πολίτες.
11.7. Η τήρηση του παρόντος κανονισμού επαφίεται στην ευσυνειδησία των πολιτών και των ενδιαφερομένων επαγγελματιών.
11.8. Για όποιο θέμα δεν υπάρχει προβλέψει στον παρόντα κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έχει λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου.
11.9. Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όταν συντρέχουν λόγοι όπως π.χ. τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου, δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κλπ.

 

12. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η τήρηση της πόλης μας καθαρής, η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων, η απάλειψη της ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η δημιουργία ελκυστικού ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος σε αρμονία με το φυσικό, η ανάδειξη πολυλειτουργικού και πολυσήμαντου δικτύου πεζοδρόμων κατάλληλου για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία και τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και αναγνώρισης του απόλυτου χαρακτήρα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο είναι βασική ευθύνη της τοπικής Αρχής. Είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση όλων των πολιτών να συνδράμουν στο έργο του Δήμου και να συμβάλουν ενεργά σε κάθε απόπειρα φαλκίδευσης του δικαιώματος τους για ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που προσβάλλει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ

 

• Επί των πλατειών τα τραπεζοκαθίσματα τοποθετούνται επί της πλατείας στην προβολή των καταστημάτων και στα δημοπρατούμενα τμήματα.
• Οι προβολές των δρόμων και των στοών επί των πλατειών δημοπρατούνται όταν δεν αποτελούν λειτουργικό στοιχείο της πλατείας (περίπτερο, διέλευση κλπ.)
• Οι είσοδοι πολυκατοικιών, στην προβολή τους επί της πλατείας, διανέμονται εξίσου στα ενδιαφερόμενα όμορα καταστήματα
• Οι είσοδοι μονοκατοικιών, στην προβολή τους επί της πλατείας, διανέμονται εξ’ ολοκλήρου και αναλογικά στο ή στα παράπλευρα καταστήματα που έχουν προβολή επ’ αυτής, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων ακινήτων που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.
• Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων επιτρέπεται μόνο στα τμήματα και με τις διαστάσεις που αυτά αποτυπώνονται στα αντίστοιχα εγκεκριμένα σχέδια.
• Στα υπό δημοπράτηση τμήματα κατά προτεραιότητα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, οι έχοντες προβολή επί της πλατείας και οι οποίοι για λόγους αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης δεν εξασφαλίζουν αντίστοιχη προβολή εξ΄ αυτής.
• Όταν δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τους άμεσους δικαιούχους της προηγούμενης παραγράφου στη συγκεκριμένη δημοπρασία, τότε δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν έχουν, οι επιχειρούντες στα παρόδια καταστήματα.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

 

1. Πλατεία Γεωργίου Α.

 

• Η παραχώρηση χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων γίνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
• Μόνο κατ΄ εξαίρεση στη περίπτωση του Θεάτρου Απόλλων και του παράπλευρου διατηρητέου κτιρίου επί της πλατείας περιορίζεται ο χώρος ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με τα συνοδευτικά εγκεκριμένα σχέδια ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση των πεζών .

 

2.Πλατεία Υψηλών Αλωνίων

 

Εφαρμόζεται η γενική αρχή τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην προβολή των επιμέρους καταστημάτων εκτός της παρακάτω περίπτωσης:
Λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου, της εκτεταμένης θέας στην πόλη αλλά και επειδή αποτελεί πάγια συνήθεια χρήσης των δημοτών κρίνεται ότι πρέπει να αξιοποιηθεί αναλόγως, το Ν.Δ. τμήμα της πλατείας (μπαλκόνι), επιφάνειας 848,29τ.μ.του οποίου δημοπρατούνται στα ακραία τμήματά του δύο χώροι επιφάνειας 310,48τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 

3.Πλατεία Τριών Συμμάχων

 

• Τοποθετούνται τραπεζοκαθίσματα στις προβολές των καταστημάτων ενώ δημοπρατούνται οι χώροι στις ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές επιφάνειας 12τ.μ έκαστη και αφού πρώτα διαπιστωθεί η απομάκρυνση οποιαδήποτε αυθαίρετης παρέμβασης ή κατασκευής καθώς και η αποκατάσταση φθορών και ζημιών από τους τελικούς πλειοδότες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
• Επισημαίνεται ότι οι τέντες που τυχόν υφίστανται περιμετρικά των ειδικών αρχιτεκτονικών κατασκευών νομίμως θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκίαση και όχι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 

4. Πλατεία Ομονοίας

 

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων όπως αυτή ορίζεται στο επισυναπτόμενο εγκεκριμένο σχέδιο.

 

5.Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ( Πλατεία Όλγας )

 

Για την πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Πλατεία Όλγας) και για τον τρόπο ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων και την εικόνα αυτών, υπάρχει σχετική γνωμοδότηση της Ε.Π.Α.Ε. που έχει επικυρωθεί με την υπ΄ αριθμό 183/1997 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Με τα ανωτέρω ταυτίζεται πλήρως η ομάδα εργασίας, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη αποκατάστασης της εσωτερικής δεντροστοιχίας της πλατείας και την ταυτόχρονη απομάκρυνση των παράνομων κατασκευών (στεγάστρων), για λόγους μνήμης, αισθητικής της πόλης, περιβαλλοντικούς (μείωση ρύπων – ανάπτυξη πρασίνου) και την δημιουργία συνείδησης όσον αφορά τον φυσικό και αστικό εξοπλισμό της πόλης, ως προϋπόθεση για την βελτίωση της αισθητικής της πόλης ενόψει της προγραμματισμένης συνολικής παρέμβασης αναβάθμισης των κοινοχρήστων χώρων του Ιστορικού Κέντρου.

 

6.Πλατεία Μαρκάτου ( Καποδιστρίου)

 

• Τα τραπεζοκαθίσματα τοποθετούνται στις προβολές των καταστημάτων και σε επιφάνειες όπως αυτές αποτυπώνονται λεπτομερώς στα αντίστοιχα εγκεκριμένα σχέδια.

 

7.Πλατεία επί της οδού Βότση και Όθωνος Αμαλίας

 

• Τα τραπεζοκαθίσματα τοποθετούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο.

 

8.Πλατεία Αγ. Γεωργίου (25ης Μαρτίου)

 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων όπως στο σχέδιο φαίνεται.

 

ΣΤΟΕΣ
• Στις λειτουργικές στοές (όπου δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης πεζών απρόσκοπτα σε όλο το μήκος κάθε στοάς και των μεταξύ τους κάθετων οδών), δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κανένα σημείο επί αυτών, ούτε στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των υποστυλωμάτων αυτών, (πχ στοές οδών Κορίνθου , Κανακάρη , Ερμού ,κλπ.) .
• Στις μη λειτουργικές-αδιέξοδες στοές, όπου δηλαδή παρεμποδίζεται η ελεύθερη κίνηση των πεζών λόγω μη υλοποίησης της στοάς, δημιουργούνται απρόβλεπτες και ουσιαστικές επιπλοκές, αφενός στην κίνηση των πεζών και αφετέρου στην λειτουργία των επιχειρήσεων εντός των στοών στα ανωτέρω τμήματα και προκειμένου να βελτιωθεί ουσιαστικά η λειτουργικότητα αυτών των χώρων, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων και σε συνέχεια των υποστυλωμάτων των Στοών εξασφαλίζοντας πάντα ελάχιστο πλάτος διέλευσης 1,50 μ. (βλ. σχετικό σκαρίφημα)

 

• Στις στοές της οδού Γερμανού λόγω περιορισμένης επισκεψιμότητας των χώρων, των ειδικών χαρακτηριστικών της περιοχής (χαμηλούς συντελεστές δόμησης κ.α.), επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πλάτος 0,60μ. επί των προβολών των καταστημάτων και σε συνέχεια των υποστυλωμάτων των Στοών εφόσον εξασφαλίζεται λωρίδα διέλευσης πεζών πλάτους 1.50μ (βλέπε 7.1.2.2) , με ελεύθερες τις προσβάσεις των εκεί κατοικιών. ( βλέπε σχετικό σκαρίφημα)
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ
Ι. Πεζόδρομος οδού Γεροκωστοπούλου

 

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή με τα καταστήματα και από τις δύο πλευρές της οδού, έως τα σημεία που ορίζονται από τα πρώτα εσωτερικά μαρμάρινα στοιχεία της κατά μήκος διαμόρφωσης του πεζόδρομου, χρώματος μαύρου, ένθεν και ένθεν της οδού (από την οδό Ρήγα Φεραίου έως και την οδό Καραϊσκάκη). Από την οδό Καραϊσκάκη έως και την οδό Ηφαίστου επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή με το κατάστημα και σε τέτοιο πλάτος ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερη λωρίδα διέλευσης πεζών 1,5 μ. σε επαφή με το κεντρικό υπερυψωμένο διάδρομο διέλευσης πεζών.
Μετά την οδό Ηφαίστου επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε επαφή με τα εκεί καταστήματα και σε επιφάνειες που απεικονίζονται στο συνημμένο σχέδιο Τμήμα.

 

ΙΙ. Πεζόδρομος οδού Τριών Ναυάρχων

 

• Τα τραπεζοκαθίσματα τοποθετούνται στην προβολή των καταστημάτων, σε λωρίδα πλάτους 4μ., σε επαφή με τα καταστήματα.
• Παραμένει ελεύθερη λωρίδα διόδου πλάτους τουλάχιστον 4μ., ένθεν και ένθεν του ρείθρου του πεζοδρομίου της νησίδας, λόγω της σχεδιαζόμενης το επόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του ποδηλατοδρόμου που θα διαμορφωθεί παράπλευρα της εκεί υπάρχουσας νησίδας πρασίνου.
• Δεν τοποθετούνται τραπεζοκαθίσματα στις καθέτους οδούς και στους ενδιάμεσους χώρους που αναπτύσσονται κατά μήκος της υπάρχουσας κεντρικής νησίδας πρασίνου.
• Για το τμήμα από την οδό Αλ. Υψηλάντου έως και την κλίμακα της οδού προς τα Υψηλά Αλώνια οι προς παραχώρηση χώροι τραπεζοκαθισμάτων απεικονίζονται στο συνημμένο σχέδιο Τμήμα Θ’.

 

ΙΙΙ. Πεζόδρομος οδού Αγίου Νικολάου

 

Η ανωτέρω οδός είναι τοπίο που αποτελεί ζωντανή μνήμη της ιστορίας της πόλης, με σημαντικά κτίρια διατηρητέα, με αξιόλογα Αρχιτεκτονικά στοιχεία και ενδιαφέρουσα τυπολογία και έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση. Είναι επιβεβλημένο όπως :

 

• Όλες οι στοές και το ανάπτυγμα τους, το μεταξύ των υποστυλωμάτων επί της οδού παραμένουν ελεύθερα, χωρίς εμπόδια (πχ. έκθεση προϊόντων, αποθήκευση καθισμάτων , τραπεζιών κλπ ) .
• Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από την εξωτερική πλευρά των υποστυλωμάτων των στοών έως την κατασκευασμένη Αρχιτεκτονική λεπτομέρεια της Διαμόρφωσης του πεζοδρόμου, την εκατέρωθεν και κατά μήκος αυτού, ερυθρά λωρίδα μαρμαροεπένδυσης, όπως στο συνημμένο σχέδιο.

 

ΙV. Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου – Παντανάσσης
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

 

Για τον ανωτέρω πεζόδρομο είναι σε ισχύ, κανονισμός λειτουργίας αυτού (41/2010- Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), με τα δεδομένα του οποίου συμφωνεί η ομάδα εργασίας. Συμπληρωματικά και προς επίλυση λειτουργικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν με την λειτουργία του πεζοδρόμου στην νέα του χρήση, παραχωρείται χώρος εντός των στοών, λειτουργικών ή μη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εξασφαλίζοντας ελάχιστο πλάτος ελεύθερης διέλευσης 1,50 μ..).

 

Ø ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

 

Για τον ανωτέρω πεζόδρομο είναι σε ισχύ ο Κανονισμός λειτουργίας αυτού ( 41/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ) με τα δεδομένα του οποίου συμφωνεί απόλυτα η ομάδα εργασίας.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Οποιαδήποτε αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της ανωτέρω κανονιστικής απόφασης απαγορεύεται.
Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου αρμοδίως η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου με κινητά πράγματα αντικείμενα όπως ζαρντινιέρες, σόμπες, ανεμοφράκτες, πάγκοι σερβιρίσματος, σταντ, πάγκοι σερβιρίσματος, καναπέδες, φωτιστικά, ράφια με περιοδικά ή βιβλία ή ρούχα ή άλλα εμπορεύματα ,κ.λ.π επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε τεμάχιο ξεχωριστά εκατό (100,00) ευρώ εκτός αν πρόκειται για συνεχόμενη ενιαία κατασκευή οπότε η χρέωση του προστίμου θα υπολογίζεται με την ανωτέρω τιμή δηλαδή 100,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο μήκους κατασκευής .
Εάν μετά την επιβολή του ανωτέρω προστίμου διαπιστωθεί αρμοδίως η εξακολούθηση της αυθαίρετης κατάληψης τα αυθαίρετα αντικείμενα, αφού καταγραφούν σε ειδική λίστα, θα απομακρύνονται – χωρίς καμία ευθύνη του δήμου για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη- αυθημερόν από συνεργεία του Δήμου προκειμένου να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος και θα επιστρέφονται, αφού καταβληθεί πρόστιμο μεταφοράς και αποθήκευσης τριάντα (30,00)ευρώ για κάθε τεμάχιο, εκτός αν πρόκειται για ενιαία κατασκευή, οπότε η χρέωση του αντίστοιχου προστίμου θα υπολογίζεται με την ανωτέρω τιμή δηλαδή τριάντα (30,00) ευρώ ανά τρέχον μέτρο μήκους της.
Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ο Δήμος αδυνατεί να απομακρύνει τα ανωτέρω αυθαίρετα αντικείμενα – κατασκευές οι παραβάτες θα επιβαρύνονται επιπλέον και με τις δαπάνες εξωτερικού συνεργείου αποξήλωσης.
Σε περίπτωση που το πρόστιμο δεν έχει εξοφληθεί σε διάστημα τριών μηνών από την απομάκρυνση, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από τον δήμο σύμφωνα και με προβλεπόμενα του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.