Θετική η συμβολή του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ο Κώδικας Δεοντολογίας, όπως αναθεωρήθηκε με την απόφαση 195/1/29.7.2016 (ΦΕΚ 2376 Β/2.8.2016), που αφορά την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων  δανείων, θα ισχύσει και για τους δανειολήπτες των τραπεζών που σήμερα τελούν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Σχετικό αίτημα είχε υποβάλει το Επιμελητήριο Αχαΐας από τις 9/8/2016 προς τον Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, καθώς αφορά σημαντικό μέρος των δανειοληπτών της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Με ικανοποίηση, σήμερα ενημερωθήκαμε από το γραφείο του κ. Διοικητή, πως το αίτημα μας θα αντιμετωπισθεί θετικά, καθώς θεωρείται δίκαιο και στα πλαίσια αυτά, αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, η σχετική τροποποίηση.

Επισυνάπτεται το σχετικό αίτημα που είχε σταλεί από το Επιμελητήριο Αχαϊας:

«Κύριε  Διοικητά,

Με την παρούσα αναφερόμαστε στην απόφαση 195/1/29.7.2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2376 Β/2.8.2016, σχετικά με την αναθεώρηση του «Κώδικα Δεοντολογίας» (ν.4224/2013).

Μετά την δημοσίευση, επικρατεί σύγχυση σε πολλά μέλη μας σχετικά με το κεφάλαιο Πρώτο και ειδικά την παράγραφο Α1 που αφορά το Πεδίο εφαρμογής.

Καθώς δεν προκύπτει με σαφήνεια, θεωρούμε πως οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αναφέρονται στην παρ.2(στ) του άρθρου 60 του νόμου 4307/2014 που αφορά την ρύθμιση των «κόκκινων δανείων».

Στα πλαίσια αυτά, θεωρούμε πως είναι απαραίτητη η έκδοση διευκρινιστικής οδηγίας από την πλευρά σας.

Για επιπλέον πληροφορίες είμαστε στην διάθεσή σας και αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας»