Εκπροσώπηση από την Περιφέρεια, το Επιμελητήριο και το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» σε δράσεις Ανοιχτής & Κοινωνικής Καινοτομίας στη Σουηδία

Με νέες ιδέες, πλούσιες εμπειρίες και καλές πρακτικές να μεταφέρουν στην ΠΔΕ, επέστρεψαν από τη Σουηδία η κα. Κατερίνα Ζησιμοπούλου από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ, ο κ. Παναγιώτης Βαφείδης από το Επιμελητήριο Αχαΐας και η κα. Ελένη Αρβανίτη από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων συμμετείχαν σε τριήμερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 31 Μαΐου με 2 Ιουνίου 2017 στις πόλεις Lyckseleκαι Umeå (Περιφέρεια Västerbotten)της Σουηδίας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου  OSIRIS-Open Socia lInnovation policies driven byco-creative Regional Innovation ecosystemS» www.interregeurope.eu/osiris/ , στο οποίο το ΙΤΥΕ Διόφαντος συμμετέχει ως εταίρος.

Στα πλαίσια της συνάντησης, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την οργάνωση και να συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή σε διαγωνισμό με καινοτόμες εφαρμογές που δημιουργήθηκαν από κατοίκους της περιοχής και οι οποίες άπτονται σε θέματα Ανοιχτής και Κοινωνικής Καινοτομίας. Επίσης, συμμετείχαν σε εργασίες PeerReview, κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν καινοτόμες πρακτικές και μέθοδοι για το πώς θα συνεχίσει η Περιφέρεια Västerbottenνα είναι ευρωπαϊκός πρωταθλητής της Καινοτομίας κύρια σε θέματα Ανοιχτής και Κοινωνικής Καινοτομίας.

Επιπλέον, πολύ ενδιαφέρουσες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της πόλης  Umeå , και συγκεκριμένα στο «CreativeHub», το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το τμήμα Τεχνών καθώς και στο παράρτημα του MITστο Πανεπιστήμιο της  Umeå, το οποίο πραγματοποιεί έρευνα στα «Διαδραστικά ευφυή συστήματα και περιβάλλοντα για την προώθηση της υγείας». Εκεί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με διακεκριμένους επιστήμονες, να ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να αποκομίσουν χρήσιμες ιδέες και πρακτικές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και να υιοθετηθούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 

Το έργο OSIRIS εστιάζει στη μελέτη και ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις συμμετέχουσες περιφέρειες, έχουν προκύψει από περιφερειακά έργα και άλλες πρωτοβουλίες, έχουν συνεισφέρει στην καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη και έχουν αποδειχθεί και αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές. Οι καλές πρακτικές που συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της ανοιχτής καινοτομίας και υιοθέτηση επιτυχημένων πολιτικών, θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα παραδείγματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής καιθα συμβάλλουν στην ενίσχυση των στρατηγικών τομέων και στην έξυπνη εξειδίκευση κάθε περιοχής. Η απόκτηση εμπειριών, γνώσης και νέων ιδεών θα αποτυπωθούν σε Σχέδια Δράσης (ActionPlans), ένα για κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια.

 

ΠληροφορίεςγιατοέργοκαιτιςκαλέςπρακτικέςβρίσκονταιστονακόλουθοσύνδεσμοτουέργουOSIRIS-OpenSocialInnovationpoliciesdrivenbyco-creativeRegionalInnovationecosystemS» www.interregeurope.eu/osiris/